பெண்

                         
           பெண்னே!
            அன்பின் அன்னை  நீ!
            ஆன்மீகத்தின் ஆண்டவன் நீ!
            அரசியலின் அரசி நீ!
            அறிவியலின் ஆதவன் நீ!
            இசையின் இன்பம் நீ!
            இலக்கியத்தின் இலக்கணம் நீ!                
            உலகத்திஉன்னதம் நீ!
             உலகஒற்றுமையின் உருவம் நீ!        
             சமுதாயத்தின் சாவி நீ!
             சாதனைகளின் சாத்தியம் நீ!
             சேவையின் சிகரம் நீ!
             முன்னேற்றதின் முன்னோடி நீ!
             குடும்பத்தின் குத்துவிளக்கு நீ!
              கல்வித்துறையின் கலைமகள் நீ!
              கலைதுறையின் கலங்கரைவிளக்கம் நீ!
              காவல்துறையின் கல்தூண் நீ!
              மருத்துவத்துறையின் மர்மம் நீ!
              விளையாட்டுத்துறையின் விண்மீன் நீ!
              நீதித்துறையின் நீதி நீ!
              தொடக்கம் நீ! முடிவும் நீ!
               நீ இல்லாது இவ்வுலகம் இல்லை
              அனைத்து பெருமைகளுக்கும் உரியவள் நீ!

Popular posts from this blog

HEALTH BENEFITS OF PAVALAMALLI (NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS )

HOMEOPATHIC REMEDY FOR MENSTRUAL PROBLEMS

SYZYGUIM JAMBOLANUM ( HOMEOPATHIC MEDICINE )