Posts

Featured post

எனது புத்தகம் விற்பனைக்கு!

Image
"மூலிகை இலை சமையல்" என்ற என்னுடைய புத்தகத்தை தற்போது onlineல் பெறலாம். இந்த புத்தகத்தில் பல மூலிகைகளைப் பற்றிய குறிப்புகளும் அதனை உபயோகப்படுத்தி செய்யும் சமையல் முறை விளக்கங்களும் அடங்கியுள்ளன.
விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த புத்தகத்தை கீழே உள்ள linkஐ click செய்து order செய்யவும்.http://imojo.in/1arkyr


மேனிக்கு பொன்னழகு தரும் பொன்னாங்கண்ணி | Alternanthera Sessilis

Image

HEALTH BENEFITS OF TUNA FRUIT (PRICKLY PEAR)

Image
Many of you might have seen fruits on the cacti plant, but wouldn't have realised the medicinal properties it possess. This fruit is called Tuna fruit. We will see about its medicinal properties in this post.
Tuna fruit is a highly nutritious fruit and has lot of medicinal and curative properties. Botanical name of this fruit is Opuntia ficus Indica.It belongs to the family of CactaceaeIt is native to America and spread across the world to Egypt, Morocco, Greece. In India, it is mainly found in arid lands and is a common drought resistant plant.
Common names of this fruit are Indian fig, opuntia, Barbary fig, cactus pear, spineless cactus and prickly pear.
Opuntia ficus Indica is a perennial shrub which can grow up to 3 to 5 meters height with thick succulent, oblonged and spatulate stems called Cladodes. It has a water repellent and sun reflecting waxy epidermis.
Cladodes that are 1 to 2 years old will produce flowers and fruits. Flowers are white, yellow and red. Flowers appear in…

HEALTH BENEFITS OF MULLEIN PLANT

Image
Mullein is a medicinal plant having lot of curative properties and has been used to treat various diseases since ancient times. These plants were first used for lung diseases around 2000 years ago in Rome. Botanical name of this plant is Verbascum thapsusand belongs to the family of Scarephulariaceae.
Common names of this plant are American mullein, candle flower, orange mullein, candle wick, high taper, velvet dock, Adam flower, flannel, blanket leaf, torch wort, etc. Mullein is native to Europe, Asia, Africa and it has been introduced to America and Australia. It is a widely spread weed commonly found everywhere in USA. This plant spreads fast and copiously by producing large number of seeds.
Mullein is drought resistant and grows easily from seed. This plant grows up to 2 meters height. It is a biennial plant, the top portion of the stem develops huge flower spikes with many bright densely cluster yellow flowers which only open for one day. Flowers appear during the month of November…

பிரம்மத்தண்டு மூலிகையின் மருத்துவ பயன்கள் | Argemone Mexicana

Image

ACUPRESSURE POINT "ABDOMEN SORROW" SP16

Image
Spleen meridian has 21 acupressure points. Among these points SP 16 point is a very important point for curing abdomen related problems

Location:
This point is located in the upper abdomen of our body that is below the rib cage, in line with your right and left earlobe as shown in the figure.


Indications: AcidityUlcerAbdominal crampsIntestinal abnormalitiesDigestive disorders due to emotional traumaBlood in stool Undigested food in stool Loss of appetiteRibcage painHiccupsDirections:
To relieve from the above listed problems, press this point with your fingers for 1 to 2 minutes daily morning and evening will help to relieve stomach related problems.

HEALTH BENEFITS OF GARCINIA COMBOGIA (KUDAM PULI)

Image
Garcinia cambogia is a medium sized tree with dropping branches  commonly found in evergreen and semi green forest of south west India .It is popularly known as Malabar tamarind .It is belongs to the family of Clusiaceae .It is mainly grown for its fruits in southeast Asia ,coastal karnataka,kerala,and Africa.
Garcinia cambogia leaves are dark green and oval shaped with narrow ended .The tree is tolerant to drought and flowers during summer season ,it ripens during rainy seasons.The fruits are sour and greenish yellow color like small pumpkin .It can be used for cooking for preparing many diseases instead of using normal tamarind. 
Garcinia combogia contains  plant phenols like xanthones ,carcinol powerful antioxidant vitamin C, Hydroxy citric acid,iron,potassium,calcium etc.
The other names of Garcinia cambogia are Malabar tamarind ,Garcinia Gummi-Gutta,Kudam puli and it is called brindle berry in Ayurveda.It is often used as an alternative medicine for its admirable anti colic action.
I…

கொழுப்பைக் குறைக்கும் குடம்புளி | Garcinia Cambojia

Image

தலைமுடி பிரச்சனைக்கு முழுமையான தீர்வு தரும் ஊமத்தங்காய் | Datura Metel

Image

எருக்கஞ்செடியின் மருத்துவ பயன்கள் | Calotropis Gigantea

Image

12 HOMEOPATHIC MEDICINES FOR COUGH

Homeopathy will give quick and good relief from cough without any side effects. Treatment through homeopathic medicines is very safe despite being cheap. There are different types of coughs which we can treat with homeopathic medicines based on the symptoms and severity of the diseases.

Cough can be caused due to allergies, cold,flu, sinusitis, smoking, bronchitis, pollutants, smoke, asthma,etc.

Types of coughs
Dry cough, wet cough, tickling cough, spasmodic cough, nocturnal cough, asthmatic cough, allergic cough, barking cough, whooping cough, etc.

12 Homeopathic medicines for cough
1. Aconite-30 will give good relief for acute sudden onset of a cough after exposing dry, cold or chill wind, early time coughs, night time cough accompanied by short breath and agitation.
2. Pulsatilla -30is the best homeopathic medicine to treat when the patient is having dry cough at night, wakes up again and again for coughing at night, coughing leads to chest pain,stuffy nose, mucous is thick and green col…

கல்லீரல் நோய்க்கு அருமருந்து கொழுஞ்சி | Tephrosia Purpurea

Image

நலம் நல்கும் நன்னாரி | Hemidesmus Indicus

Image

HEALTH BENEFITS OF MUSTARD GREENS

Image
The tasty,spicy,mustard greens are the leaves of the mustard plant.It is originated in Himalayan region of India. It have been consumed for over 5000 years. Today India ,China,Nepal,and Japan are the leading producer of the mustard greens.
Mustard greens are most pungent than closely related greens like kale cabbage and collard greens.Mustard greens are loaded with disease fighting Phytonutrients ,Vitamins like vitamin K,A,E.C,B 6 Copper,,Potassium,folates,iron,manganese,protein,carbohydrate,dietary fiber and antioxidants.
Regular intake of mustard greens will helps to  
 Prevent cell damage and DNA mutation detoxify the  oxidative stress because of its antioxidant content.Detoxify the liver and blood.Lowers the blood cholesterol because of its high fiber content.Reduce obesity ,Prevents cancer. Prevents diabetes and controls blood sugar levels. Prevent heart diseases.Slows down the aging process of brain.Regulates the heart beat and blood pressure because of its potassium content.Smooth…

புற்றுநோயை குணமாகும் நித்யகல்யாணி

Image