Posts

சித்தரத்தையின் மருத்துவ குணங்கள் | Health Benefits of Sitharathai

Image

மழைக்காலத்தை எளிதாக சமாளிக்க உதவும் உணவு வகைகள் | Food items to tackle r...

Image

அஜீரணத்தை சரிசெய்யும் அற்புத லேகியம் | Lehyam for indigestion

Image

சப்பாத்திக் கள்ளியின் மருத்துவப் பயன்கள் | Cactus

Image

லச்சக்கொட்டை கீரையின் மருத்துவப் பயன்கள் | Lachakkottai / Nanjundan Keer...

Image

Herbal hair oil to prevent hairfall, hair splitting and premature greyin...

Image

இருதய நோய்களுக்கு GOODBYE சொல்லுங்க | Say GOODBYE to Heart Diseases

Image

Mudra to energize the body - PRANA MUDRA

Image
PRANA MUDRAOur body is made up of five basic elements (panchabootha) - water, fire, air, space and earth which are represented by our hand fingers in our body. Most of us would have seen Mudras using fingers in some form or the other, either in dance poses or in yogic and meditation postures.

Today we will see about Prana Mudra.
ProcedurePrana Mudra is done by joining the tip of little finger and ring finger with the tip of thumb in both hands leaving other fingers in a straight position. This has to be for 20 to 30 minutes.

This mudra can be performed either in normal sitting position (sugasana) or padmasana or even tadasana. Eyes need to closed while practicing this mudra. The breathing should be normal and the total concentration needs to be on the breathing while performing this mudra.

Regular practice of this mudra will help to 
Energize the whole body. Activate the all chakras in our body.Improve blood circulation & eye sight.Cure fatigue, general debility, low endurance, mental…

EASIEST WAY TO GET VITAMIN D

SOLAR CHARGED WATERSun is a natural gift of God, and the light from it has been the source of life for most of the life forms on Earth. Sunlight is the biggest single source of Vitamin D. Our country is bestowed with more sunlight than most of the European and American countries, yet our people are suffering from vitamin D deficiency.
Vitamin D is essential for calcium absorption in our body and its deficiency causes problems like weak bones and teeth, arthritis, rickets, osteoporosis, etc. and it might even lead to type 2 Diabetes Mellitus. To prevent these problems, a threshold amount of Vitamin D must be taken which can be achieved by a simple method as said below.
Drinking water, that is taken from bore wells or ground water needs to be taken in clear glass or metal containers and has to be kept in sunlight for 4 to 5 hours. This method purifies the water and the UV rays from sun destroys most of the bacterial, viral and parasitic pathogens. The disinfected water can then be consume…

Weird shaped fruit with great medicinal uses - THE BUDDHA'S HAND

Image
The Citrus medica var.sarcodactylis is a rare and wonderful yellow colored finger like fruit mainly  found in Lower Himalayas and China. It belongs to the Rutaceaefamily. This fruit is also known as five fingered citron, five fingered mandarin and Buddha's hand.

This fruit grows on shrub or small tree, that grows about 6 feet in height with long, irregular branches which has pale green color leaves and white colored flowers. The yellow colored fruit is spilt into a number of sections somewhat resembles like a human hand. It has a thick skin, seedless and juice less little flesh.

This fruit is very fragrant and is mainly used for perfumes in clothing in China and Japan. This fruit is given as religious offering in buddha temple. It is cultivated as a fruit crop or as an ornamental tree in home gardens. It grows well in temperate conditions. These fruits are available in the month of November to January. 

Chinese superstition holds that this Buddha's hand brings peace, luck and pro…

MEDICINAL USES OF HOMEOPATHIC MEDICINE - AGNUS CASTUS

Image
The homeopathic medicine, Agnus castus is prepared from the leaves, tender stem and dehydrated berries of the vitex agnus-castus. It is commonly known by other names like chaste tree, chaste berry, etc. through homeopathic method of preparing mother tincture and is diluted to various potency which is used for treating many diseases.Vitex agnus-castus is indigenous to the Mediterranean region and Central Asia. It is an aromatic shrub. It belongs to the family of  Lamiaceace
Agnus castus is very effective in treating impotency as well as infertility in men. It offers excellent cure for completely impotent, cold and sagging genitals, premature ejaculation, sexual dysfunction for men and useful for treating sterility among women.
It is  helpful for women who have lost their sexual interest.useful for nursing mothers as it will increase the breast milk secretion.used for premenstrual syndrome, menopause period, menstrual disorders, enlarged uteres, vaginal discharge, etc.efficient in treati…

HEALTH BENEFITS OF PONNAVARAI

Image
Ponnavarai is a medicinal herb having lots of curative properties. Botanical name of this herb is senna occidentalis or cassia occidentalis. It belongs to the family of fabaceace. Cassia occidentalis or senna occidentalis is a perennial shrub that grows in tropical and temperate climates. It is mostly found in rainy season in between the plants, roadsides, waste lands all over TamilNadu in India.
This plant grows up to height of 3 feet. Its flowers are yellow in color. Other names of this herb are coffee senna, stinking weed, kasundi, mogdad coffee, etc. Seeds of this shrub are commonly used as an adulterant in coffee. The whole plants, seeds, leaves roots has lot of nutrients like apigenin, amodiene, emodin, quercetin, amino acids, volatile oil, oleic acid, tannin, linoleic acid, minerals like magnesium, calsium, iron, etc.
The leaves of this herb is very effective in treating obesity and constipation. Take a hand full of leaves, wash it and the cut into small pieces. Add green gram dha…