சரும நிவாரணி நாயுருவி

நாயுருவி - நம் நாட்டில் காணப்படுகின்ற மருத்துவ மூலிகை. அதன் மருத்துவ பயன்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் கண்டு பயன்பெறுங்கள்.


Popular posts from this blog

HEALTH BENEFITS OF PAVALAMALLI (NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS )

HOMEOPATHIC REMEDY FOR MENSTRUAL PROBLEMS

SYZYGUIM JAMBOLANUM ( HOMEOPATHIC MEDICINE )